Rosa Karp
DRE 01896455
(619) 254-0334
rosakarp@gmail.com